လူမထြက္ဘူး

ဒကာမတစ္ေယာက္သည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသို႔လာရာ

ဘုန္းၾကီးက ။ ။ ဟဲ့ဒကာမ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လာသတံုး။

ဒကာမ ။ ။ အရွင္ဘုရား လူထြက္မယ္ ၾကားလုိ႔ပါဘုရား။

ဘုန္းၾကီး ။ ။ ဟာ ဘုန္းၾကီးက လူထြက္တာ ဘယ္ကမၻာကမွမရွိဘူးဟ။
တစ္ေန႔က လာအပ္တဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ဟာဘယ္သူက
ေမြးတာတုံးဟ။
ဒကာမ ။ ။ တပည့္ေတာ္မက ေမြးတာပါဘုရား။

ဘုန္းၾကီး ။ ။ အိမ္း တစ္သက္လံုးမွတ္ထား၊ ဒကာမကသာ လူထြက္ သဟ။

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ (ႏွစ္ ၉၀ အတြင္း သတင္းစာထဲက ဟာသမ်ား စာအုပ္မွ)

One response to this post.

  1. Posted by Casper on May 24, 2007 at 4:57 am

    Very Nice and Very Funny. Keep On

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: